روزهای بـ ـارانیــــ را به خاطر داری؟

اولین روز بـ ـارانیـــ را به خاطر داری؟

غافلگیر شدیم

چتر نداشتیم

خندیدیم

دویدیم

و

به شالاپ شلوپ های گل آلود عشق ورزیدیم


دومین روز بـ ـارانیـــ چطور؟

پیش بینی اش کرده بودی

چتر آورده بودی

و من غافلگیر شدم


سعی می کردی من خیس نشوم

و شانه سمت چپ تو کاملا خیس بود


و سومین روز چطور؟

گفتی سرت درد می کند و حوصله نداری سرما بخوری

چتر را کامل بالای سر خودت گرفتی و شانه راست من کاملا خیس شد


و...

و...


چند روز پیش را چطور؟

به خاطر داری؟

که با یک چتر اضافه آمدی

و مجبور بودیم برای اینکه پین های چتر توی چش و چالمان نرود دو قدم از هم دورتر راه برویم


فردا دیگر برای قدم زدن نمی آیم

تنها برو

/ 1 نظر / 15 بازدید